Home

Povolenia

Referencie

Fotografie

Kontakt

Firma AKE s.r.o.

Andezitový lom v Podhradie
Od histórie až po súčasnosť

Výhradné ložisko andezitov sa nachádza v katastrálnom území obce Podhradie v okrese Prievidza v nadmorskej výške cca 800 m.n.m, kde je prístup pre ťažké nákladné autá. S ťažbou andezitov sa v uvedenej lokalite začalo pred vyše 50 rokmi. Presný termín zahájenia ťažby nie je známy. Ťažobný andezit slúžil ako lomový kameň pre stavebné účely, najmä pre hrubú kamenársku výrobu a ako regulačný kameň. V tomto období lom patril pod Národnú správu v rezorte Povereníctva miestneho hospodárstva. Od 1.1.1955 uvedený kameňolom bol v správe organizácie Andezitové kameňolomy, n.p. Levice až do 30.6.1960, kedy bol delimitovaný ku Stredoslovenskému kameňopriemyslu, n.p. Žilina, ktorý spravoval kameňolom do 1.7.1967. Od uvedeného termínu prešiel kameňolom do operatívnej správy organizácie Slovenský priemysel kameňa /SPK/, n.p. Levice. Rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky zo dňa 23.5.1990, značky e.220-569-1990 a súhlasom Federálneho ministerstva palív a energetiky o prevode správy, listom zo dňa 30.5.1990, zn. 21/1082 sa na základe uvedených skutočností od 1.7.1990 prebrali správu ložiska andezitov v dobývacom priestore Podhradie SUB, Baňa Nováky, k.p. Nováky .Podľa schváleného POPD pre výhradné ložisko andezitov dobývaného povrchovým spôsobom na obdobie rokov 1990-1995, kde boli stanovené pre lomy Podhradie I., II., geologické zásoby v blokoch v celkovej hodnote 18 251 251 m3.
Platnost CBVS je do roku 2027. Vsúčasnom období je banská činnosť zabezpečovaná firmou AKE s.r.o., ktorá je zároveň vlastníkom dotknutého územia má schválené Ministerstvom životného prostredia nové zásoby vo výške 49 825 000.t.